Uzaktan Algılama

Başarsoft Uzaktan Algılama Çözümleri

Uzaktan algılama, yeryüzünün ve yer kaynaklarının incelenmesinde onlarla fiziksel bağlantı kurmadan kaydetme ve inceleme tekniğidir. Bir başka deyişle uzaktan algılama; hava araçları ve uydular aracılığı ile fiziksel bir temas olmadan yeryüzü görüntülerini çekip, bu görüntüler üzerinden bilgi edinmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır.

Uzaktan Algılama Sektörüne Genel Bakış

Uzaktan algılama teknolojileri ile mekânsal bilginin üretilmesinde ve yönetilmesinde hızlı, güvenilir ve düşük maliyetli katma değeri yüksek projeler geliştirilebilir.  Ülkemizde kamu ve özel sektörde coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili çalışmalar oldukça ileri seviyede olmak ile birlikte uzaktan algılama ile ilgili  faaliyetler  son yıllarda özellikle ücretsiz uydu görüntüleri, IHA ve drone teknolojileri ile temin edilen görüntüler ve milli uydularımızdan çekilen görüntülerin kullanımının yaygınlaşması ile birlikte  olgunlaşma aşamasındadır.

Kurumlarımız faaliyetlerini daha etkili yürütmek için uzaktan algılama verilerinin işlenmesi ve kıymetlendirilmesine ihtiyaç duymaktadırlar. Uydu verileri kullanılarak bilginin otomatik veya yarı otomatik belirlenmesini kolaylaştıran bir çok teknoloji ortaya çıkmıştır.

Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de bu alanlarda ülkesel ölçekte büyük projeler yapılmakta, katma değerli çıktılar üretilmektedir. Tarım, orman, çevre, su yönetimi, savunma, istihbarat, madencilik, afet yönetimi, yeraltı ve yerüstü kaynakların yönetilmesi, kentsel planlama ve mekana dayalı bir çok mühendislik ve araştırma projelerinde uzaktan algılama teknolojilerinden faydalanılır.

Ülkemizde bu alanlarda yapılacak projelerde uzaktan algılama teknolojilerinin getirdiği zaman tasarrufu, maliyet, işgücü, doğru veri üretimi ve ekonomik olması nedeni ile bir çok kamu kurumu ve özel sektör bu alanda yatırımlar yapmışlardır ve büyük projeler başlatılmıştır.

uzaktan-algilama-logo-basarsoft

Uzaktan Algılama Hakkında Detaylı Bilgi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım.

Uzaktan Algılamanın Kullanım Alanları

Uydu, drone, IHA görüntülerinin işleme teknikleri ile savunma ve sivil kullanımlar için önem arz eden obje tanıma ve tespit, sınıflandırma algoritmalarındaki yüksek başarımlar, derin öğrenme, makine öğrenmesi konularında çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte uzaktan algılama teknolojilerinin savunma amaçlı obje tanıma ve hedef tespit etme, tarımsal alanların izlenmesi, orman çeşitliliğinin tespiti, arazi örtüsü ve kullanımının belirlenmesi, çevre, maden, hidroloji, ekoloji, meteoroloji, oşinografi, jeoloji, şehir planlama, kent atlasları oluşturma, afet yönetimi, tabii kaynakların yönetimi gibi konularda kullanımı her geçen gün artmaktadır.

Uyduların kapsama alanının genellikle geniş olması küresel ölçekte veri analizinde büyük avantaj sağlamaktadır.

Çevre ve Şehircilik Uygulamaları

 • • Çevre kirliğinin belirlenmesi
 • • Hava kalitesinin ölçülmesi
 • • Kaçak yapılaşmanın belirlenmesi
 • • Arazi örtüsü ve kullanımının belirlenmesi
 • • Kentsel kullanım alanların belirlenmesi
 • • Zaman içinde meydana gelen değişimlerin izlenmesi
 • • Şehir topoğrafyasının belirlenmesi
 • • Yeni yerleşim alanları, yollar, bisiklet yolları, yeşil alanlar, sanayii bölgeleri vb. planlanması
 • • Tarihi turistlik yerlerin ve sit alanlarının korunması
 • • Afet yönetimi
 • • Akarsu, göl, deniz kirliliğin belirlenmesi
 • • Kıyı çizgilerinin belirlenmesi
 • • Altyapı çalışmaları
 • • Su Kayıp Kaçak Tespiti

Tarım Uygulamaları

 • • Tarım ürünlerinin çeşitliliğinin belirlenmesi
 • • Tarım ürünlerinin fenolojik gelişiminin takip edilmesi
 • • Değişken oranlı girdi uygulamaları
 • • Bitkilerin su stresinin belirmesi
 • • Bitki hastalıklarının tespit edilmesi
 • • Tarım sigortalarının yönetimi (kuraklık, hastalık, tarımsal zararlar)
 • • Planlı tarım yönetimi
 • • Kaçak tarım alanlarının tespiti
 • • Erken uyarı sistemleri
 • • Rekolte ve verimlilik tahminleri
 • • Arazi örtüsü ve kullanımının tespit edilmesi
 • • Toprak nemi ve kuraklık takibi
 • • Toprak tuzluluk tespiti

Orman Uygulamaları

 • • Orman türlerinin belirlenmesi
 • • Orman mesçere haritalarının üretilmesi
 • • Hastalık tespiti
 • • Orman yangınlarının önlenmesi ve hasar tespiti
 • • Çölleşmenin takip edilmesi
 • • Kereste üretim tahmini

Maden – Jeoloji – Arkeoloji Uygulamaları

 • • Maden kaynaklarının araştırılması
 • • Açık madenlerin izlenmesi
 • • Jeolojik yapı araştırmaları
 • • Fay çizgiselliklerinin tespiti
 • • Deprem araştırmaları
 • • Petrol aramaları
 • • Jeotermal araştırmalar
 • • Kayaç tiplerinin tespit edilmesi
 • • Petrol sızıntılarının tespit edilmesi
 • • Volkanik araştırmalar
 • • Stok hesaplama
 • • Arkeolojik araştırmalar

Hidroloji Uygulamaları

 • • Su kaynakları yönetimi
 • • Deniz, göl, akarsu kirliliği inceleme
 • • Deniz yüzeyi sıcaklık dağılımı belirleme
 • • Su kirliliği tespit ve izleme
 • • Su kalitesi analizleri
 • • Kar eşdeğer su miktarının hesaplanması
 • • Buz ve buzulların erime ve hareketlerinin izlenmesi

Haritacılık Uygulamaları

 • • Sayısal arazi modellerinin üretilmesi
 • • Orthofoto harita üretimi
 • • Yer yüzü deformasyon tespiti
 • • Altlık görüntü ihtiyacı

Denizcilik ve Kıyı Yönetimi Uygulamaları

 • • Kıyı çizgisi izleme
 • • Deniz araçlarının tespit edilmesi
 • • Gemi atıklarının atıklarını izlenmesi
 • • Deniz kirliliği izleme
 • • Batimetri haritaları üretilmesi
 • • Deniz yüzeyi sıcaklık dağımı hesaplama
 • • Deniz yüzeyi rüzgar ve dalga araştırmaları
 • • Okyanus bilimleri araştırmaları
 • • Buz konsantrasyonlarının tespiti
 • • Su altı batıkların tespiti

Savunma ve Güvenlik Uygulamaları

 • • Keşif ve gözetleme
 • • Hedef konum tespiti
 • • Hedef değişim analizi
 • • Görüntü istihbaratı
 • • Hasar Tespiti
 • • Muharebe alanı simülasyonu
 • • Dikey engel tespiti
 • • Sayısal yükseklik modeli

Afet Uygulamaları

 • • Afet öncesi ve sonrası tespit
 • • Deprem hasar analizi
 • • Sel baskını izleme
 • • Taşkınların izlenmesi
 • • Orman yangınlarının izlenmesi ve hasar tespiti
 • • Fırtına izleme ve hasar tespiti

Enerji Uygulamaları

 • • Yenilenebilir enerji kaynaklarının tespit edilmesi ve en uygun yer seçimi analizleri
 • • Küresel ısınma ve iklim değimi izleme
 • • Enerji nakil hatlarının izlenmesi
 • • Fotovoltaik güneş panelleri anomali tespiti