ALBİS (Altındağ Kent Bilgi Sistemi) Projesi

ALBİS (Altındağ Kent Bilgi Sistemi) Projesi, Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından, Ankara Altındağ Belediyesi için geliştirilmiştir.

ALBİS projesinde farklı birçok belediye sistemi ile coğrafi veriler entegre edilmiştir. Bu sayede belediyenin iş yükü minimum seviyeye indirilmiş olup, onlarca harita tabanlı, iş kolaylaştırıcı hizmetlerin web tabanlı uygulamada görüntülenmesi sağlanmıştır.

Kent Bilgi Sistemi

Kent Bilgi Sistemi, belediyedeki sözel Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ile, Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) kent ölçeğinde entegre edilerek uygulanmasıdır.

 • • YBS : Sözel veriler
 • • CBS : Grafiksel veriler
 • • Kent Bilgi Sistemi: YBS + CBS

Belediyedeki Verilerin Coğrafi Veri ile İlişkisi

Bir parsel seçildiğinde, farklı sistemlerde bulunan aşağıda belirtilmiş tüm bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

Kent Bilgi Sistemi Çalışmaları

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)

Diğer kurumlarla entegrasyonlar

 • • TAKBİS, NVİ: KPS, Ulusal Adres Veritabanı, Altyapı kuruluşları

Dijital Arşivler

 • • Tapu tahsis belgeleri, ruhsatlar, projeler, planlar

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Çalışmaları , Analizler

 • • Tapu-Kadastro eşlemesi
 • • UAVT uyumlu numarataj tespiti
 • • Kurum içi harita, kent rehberi
 • • İnternetten imar durumu
 • • 3 boyutlu kent rehberi

Veri Aktarımları-Çakıştırma, Veri Temizleme-Dönüştürme

 • • UAVT verileri ile grafik verilerin eşleştirilmesi
 • • Parsel, bina, kapı no, AKS eşleştirmeleri
 • • Parsel-Bina, mükellef eşleştirmeleri
 • • Bina, bildirim, mükellef, CBS eşleştirmeleri
 • • Bina, ruhsat eşleştirmeleri

Vergi Kayıp ve Kaçak Çalışmaları

 • • Eşleştirmeler sonucu nitelik ve nicelik kaçak tespiti
 • • Bildirimin hiç verilmemesi
 • • Asansör, kalorifer, inşaat sınıfı vb. nitelikler
 • • Bağımsız bölüm metrekaresi, cadde-sokağı
 • • İskansız binaların tapuda arsa gözükmesi

Vatandaş Odaklı Uygulamalar

 • • İnternetten imar durumu verilmesi
 • • Kent rehberi
 • • PDF haritaların sunumu
 • • Bazı dijital arşiv belgelerine erişim

Projeden Beklenen Faydalar

 • • Coğrafyayla ilişkili her türlü verinin CBS’ye entegrasyonu
 • • İhtiyaç duyulabilecek harita ve analizleri kolay gerçekleştirebilme
 • • Gelirlerin artırılması (Vergi, harçlar, İller Bankası payları, vb)
 • • Vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet
 • • Vergiye esas veri ve bilgilere daha kolay erişim
 • • Olası hataların en aza indirilmesi
 • • Veriye ve bilgiye dayalı karar verme

CBS Çalışmaları – Veri Üretimi

Proje bünyesinde arazi çalışması bulunmamaktadır,

Belediye bünyesindeki veriler

 • • İdari sınırlar, parsel verisi, halihazır haritalar, imar planları, kadastro paftaları
 • • Bina ruhsatlarındaki kat sayısı, bağımsız ve işyeri adetleri, inşaat sınıfı, kalorifer, asansör vb bilgiler, metrekare cetvelleri, iskan bilgileri ve iskan fotoğrafları
 • • Mevcut emlak vergisi, İRV, ÇTV bildirimleri, adresleri, rayiçler
 • • Mevcut işyeri ruhsatları
 • • Tapu tahsis bilgileri, belediyeye ait mülkiyet bilgileri
 • • İstek-şikayet, sosyal yardım, KEKM üye bilgileri

Diğer kurum-kuruluşlardan alınan veriler

 • • Tapu mülkiyet bilgileri, kadastro çizimleri
 • • Mernis ve UAVT bilgileri (adres-numarataj altyapısı)
 • • Büyükşehir numarataj bilgileri
 • ASKİ abone bilgileri, bina bilgileri, bina fotoğrafları, adres
 • • Başkent Doğalgaz, Tedaş, Telekom, Aykome gibi sahada çalışmaları olan altyapı kuruluşlarından veriler