KVKK Talep Formu

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak ve ıslak imzalı olarak Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Ceyhun Atıf Kansu Cad. Bayraktar Center A.Blk. Kat:12 Balgat Çankaya/Ankara)  adresine iadeli taahhütlü posta yolu ile iletiniz.

Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve tarafımıza ulaşmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde yanıtlayacağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu doğru bir şekilde sonuçlandırabilmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

Kişisel Veri Sahibinin Kimlik Ve İletişim Bilgileri

  Şirketinizin, hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
  Eğer Şirketiniz, hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.
  Eğer Şirketiniz, hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.
  Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
  Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların 3 numaralı başlıkta belirtilen şekilde düzeltilmesini istiyorum.
  Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.
  Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de 3 numaralı başlıkta belirtilen şekilde düzeltilmesini istiyorum.
  Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.
  Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.


  (Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz. PDF, JPG veya PNG formatında max. 2 MB olacak şekilde yükleyebilirsiniz.)


  Adresime gönderilmesini istiyorum.
  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  Elden teslim almak istiyorum.


  Başvuru Sahibinin Beyanı
  İşbu başvuru formu, Şirketiniz ile olan ilişkimi tespit ederek ve varsa, Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvuruma doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerimin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketiniz tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Form kapsamında iletmekte olduğum taleplerime ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketinizin, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmediğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt ederim. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk tarafıma aittir.

  Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi
  Adı Soyad :
  Başvuru Tarihi :
  İmzası :
  Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname, imza sirküleri gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.
  (PDF formatında max. 2 MB olacak şekilde yükleyebilirsiniz.)